^.^

تـکـهـ ابــری در جسـتـــ و جــوی بــاران نــگـاهــت میــان آســمــانی آشــنــا ،

تــجــربهـ گــری در اوایـــل بیســـت ســالـگی بـهـ لمـــس تــقـدیــر خویــش ایســتــاده ..

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان